Vergunning

Motorsportaccommodaties in Nederland hebben met wet- en regelgeving te maken. Hierin staat bijvoorbeeld omschreven waaraan de inrichting moet voldoen, maar ook de (helaas beperkte) openstelling en allerlei andere randvoorwaarden om binnen de accommodatie aan motorsport te mogen doen. Lokale overheden c.q. bevoegd gezag controleren of de clubs aan alle vergunningseisen voldoen.

Druk op clubbesturen

Voor clubbesturen – die meestal uit vrijwilligers bestaan – liggen hier belangrijke taken. Naast het op orde houden van de administratie, moeten ze actuele kennis van zaken hebben omtrent omgevingsrecht en natuur- en milieuwetgeving. Ook zijn er financiële consequenties: de onderzoeken naar natuur-, milieu- en geluidsoverlast kosten veel geld. Daarnaast kunnen besturen in vergunningsprocedures met tegenstand te maken krijgen, wat mogelijk zelfs een juridische procedure kan betekenen.

Speelruimte binnen vergunningen

De KNMV wil dat de huidige motorsportaccommodaties behouden blijven. We adviseren clubs heel goed naar de (oude) vergunningen te kijken. In sommige gevallen is uitbreiding van openingstijden mogelijk. Of kan door historisch overgangsrecht een gedoogsituatie worden omgezet naar een definitieve vergunning. Door het verlagen van geluid in de motorsport is het soms mogelijk dat er meer rijders tegelijkertijd op de baan trainen.

Expertgroep ROM

De Expertgroep Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) geeft hierbij informatie en ondersteuning aan clubs die lid zijn van de KNMV. De Expertgroep adviseert om bij vergunningsvraagstukken altijd juridische deskundigheid te betrekken (om in een later stadium eventueel erger te voorkomen). Neem voor informatie contact op met Camiel van Berkesteijn: c.vanberkesteijn@knmv.nl of 026-352 8510.