Ledenraad

Wat doet de ledenraad?

De leden vormen de belangrijkste pijler van de vereniging; De leden vormen immers de vereniging. Om ieders belang binnen de vereniging te dienen, heeft de wet geregeld dat ieder lid stemrecht in een algemene vergadering heeft. De statuten van de vereniging, zeg maar de grondwet, kunnen bepalen dat de algemene vergadering zal bestaan uit afgevaardigden die door – en uit – de leden worden gekozen. Zo heeft de KNMV het ook georganiseerd. De algemene vergadering van de KNMV wordt daarom de ledenraad genoemd. De ledenraad bestaat uit eenendertig stemgerechtigde ledenraadsleden die alle leden vertegenwoordigen.

Er kan bijvoorbeeld worden gestemd over het meerjarenbeleidsplan, het jaarplan, de jaarrekening en de begroting. In feite over alles wat de vereniging aangaat. Het bestuur legt hiervoor verantwoording af aan de ledenraad voor het gevoerde beleid en de ledenraad toetst het gevoerde beleid van het bestuur. De ledenraad is het controlerende orgaan voor zover deze taken bij de ledenraad zijn ondergebracht. Het is daarnaast ook het wetgevende orgaan van de vereniging. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat de statuten, als de ‘grondwet’ van de vereniging worden vastgesteld. De ledenraad vergadert tweemaal per jaar in een officiële ledenraadsvergadering, in het voorjaar en in het najaar.

Hoe werkt de ledenraad?

Door de brede samenstelling uit de verschillende aandachtsgebieden vangen de ledenraadsleden signalen op uit ‘het veld’. Daarmee voeden zij de Raad van Toezicht in de beleidsvorming, met gevraagd en ongevraagd advies.

Als LR-lid sta je middenin de vereniging, samen met een groep gepassioneerde medeleden. Het LR-lidmaatschap is niet vrijblijvend: je vertegenwoordigt tenslotte een ‘achterban’ (die jou gekozen heeft) in een brede vereniging met een complexe organisatie. Dit betekent dat je tijd moet inruimen. Niet alleen voor de vergaderingen, maar ook om je ín te lezen’ en om contacten aan te gaan en te onderhouden. De LR streeft ernaar om als college op te treden, maar dit laat de individuele verantwoordelijkheid van ieder LR lid onverlet. Bij formele stemmingen op de Ledenraadsvergadering is een meerderheid van stemmen van de aanwezige LR leden nodig.

De Ledenraadsleden zijn onafhankelijk: zij fungeren zonder ‘last en ruggenspraak’. Een lid van de Ledenraad wordt gekozen voor een periode van drie jaar en is daarna nog drie keer herkiesbaar.

Hoofdlijnen taken

De KNMV werkte voor de meest recente statutenwijziging in feite al met een bestuur op afstand, dat zich vooral gedroeg als toezichthoudend orgaan. Deze bestaande situatie is nu in de statuten verankerd. De Raad van Toezicht zit niet op de stoel van het bestuur net zoals ledenraadsleden niet besturen, dat mag immers ook niet.

Dat knelt namelijk met de taken die door de wet aan de ledenraad zijn toebedeeld. Ledenraadsleden gaan bijvoorbeeld niet over de uitvoering van het beleid op kantoor. Zij gaan ook niet over arbeidvoorwaarden, salarisschalen of functie-indelingen. Dit is voorbehouden aan de Raad van Toezicht. Ledenraadsleden zijn echter ook geen ‘klapvee’: hen komen hele belangrijke taken toe. Hieronder een opsomming van de taken in hoofdlijnen van het bestuur, de Raad van Toezicht en de ledenraad.

Het bestuur:

 • bestuurt;
 • voert de directie over de werkorganisatie;
 • formuleert de beleidskaders;
 • legt verantwoording af aan de ledenraad voor het gevoerde beleid;
 • de voorzitter van het bestuur wordt directeur-bestuurder genoemd

De ledenraad:

 • toetst het gevoerde beleid van het bestuur;
 • bestuurt niet;
 • benoemt, schorst en ontslaat de raad van toezicht;
 • stelt het jaarlijkse beleidsplan en begroting conform beleids- en begrotingscyclus vast;
 • stelt de jaarrekening vast;
 • is het wetgevende orgaan

De raad van toezicht:

 • houdt namens de leden toezicht op het bestuur en houdt toezicht op het realiseren van de doelen van de KNMV;
 • staat het bestuur terzijde en kan ook op eigen initiatief advies uitbrengen aan het bestuur;
 • keurt het strategisch beleid, de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening goed;
 • stelt de bezoldiging van de bestuurders vast

Contact

Wie communiceert met wie tussen de ledenraad, de Raad van Toezicht en het bondsbureau, buiten de vier reguliere vergaderingen om en het toezenden van bijbehorende documenten?

A. Ledenraadsleden communiceren individueel naar het bureau en/of de RvT. Dit gebeurt individueel per e-mail of telefonisch via het secretariaat.
B. Het bureau en/of de RvT communiceert via mail naar de ledenraad en per nieuwsbrief via het secretariaat. Na iedere RvT-vergadering wordt er een verslag op hoofdlijnen gestuurd naar de ledenraad. Eventueel gebeurt dit ook tussentijds als er ontwikkelingen van belang zijn.
C. Leden communiceren via e-mail met de ledenraad (zichtbaar op de site).
D. Ledenraadsleden communiceren naar leden in antwoord op de bij punt C gestelde vragen/ gemaakte opmerkingen. Inhoudelijke dossiervragen – bijvoorbeeld over belangenbehartiging – worden ter beantwoording aan het bureau voorgelegd.
E. De ledenraad kan het bureau vragen om gewenste info mee te nemen in ledenenquêtes om zo te weten te komen hoe leden over bepaalde onderwerpen denken.

Wie zitten er in de Ledenraad?

Op dit moment zitten in de KNMV Ledenraad:
De heer Arno Willighagen
De heer Arthur Rietkerk
De heer Bart Engberts
De heer Bas de Haan
De heer Frits Koppe
De heer Hans Lesterhuis
De heer Henk Bos
De heer Henk ten Damme
De heer Herman van Beurden
De heer Jacco de Winter
De heer Jan Heije Wubs
De heer Jan Olthof
De heer Jan Pol
De heer Jan de Visser
Mevrouw Karin Postuma
De heer Laurens Wisselink
De heer Leonard Moulijn
De heer Michiel Hanenbergh
De heer  Peter Baas
De heer Peter Boer
De heer Pim Meijer
De heer Rene van Duijn
De heer Rinze Kats
De heer Rob van Pelt
De heer Roelof Veldhuis
De heer Ron Meinema
Mevrouw Wendy Grin
De heer Wim Louwes
De heer Wim van der Meer
De heer Wim van Weert
De heer  Wulf Baars

Meer informatie over onze ledenraadsleden, klik hier.

Rooster van aftreden is hier te vinden

In contact komen met de Ledenraad? Dat kan via ledenraad@knmv.nl 

Planning Ledenraadsvergadering

Ledenraadsvergaderingen 2023:

Dinsdag 30 mei 19.30 – 21.30 uur

Zaterdag 9 december van 10.00 – 12.00 uur (openbaar)

Agenda ALV 9-12-2023