Actuele projecten

Op deze pagina vind je focusprojecten waar we ons als belangenbehartiger actief voor inzetten en/of in het verleden mee bezig zijn geweest.

Belangenbehartiging in werkgroepen

Als belangenbehartiger en vakkundig expert zijn we bijzonder actief voor de motorrijder. Hieronder een overzicht van de meest relevante projecten en werkgroepen waar we zitting in hebben of bij betrokken zijn geweest:

 • De klankbordgroep van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de evaluatie van de Derde Rijbewijsrichtlijn
 • Lid van het college van deskundigen bij het CBR
 • Campagne rondom geluidsoverlast motorrijders ‘Te Luid Geluid is uit’.
 • Zelfrijdende auto’s
 • De Adviesraad WRM van het IBKI (exameninstituut voor rijinstructeurs)
 • Motorrijbewijs vanaf 16 jaar
 • ANWB Verkeersveiligheidsmanifest
 • APK-dossier voor motorfietsen

Actuele projecten / dossiers

Dossier evaluatie Derde Rijbewijsrichtlijn vanuit Brussel

De 3de rijbewijsrichtlijn is alweer een aantal jaren het basisdocument waarop onze rijbewijzen – en dus ook de motorexamens – uit voortkomen. In Brussel wordt deze richtlijn in 2021 en 2022 geëvalueerd. De aftrap is gedaan door een soort van pre-evaluatie waar eerst in hoofdlijnen wordt gekeken of de genomen maatregelen überhaupt effect hebben gehad. Uiteraard hebben wij als KNMV onze standpunten naar ons eigen ministerie gestuurd en een kopie naar Brussel. De tweede stap zal dan meer op detailniveau zijn. Een exacte termijn voor de afronding is niet bekend, maar Brussel kennende gaat dit nog wel even duren. In de wandelgangen hebben we vernomen dat in de voorgenomen 4de richtlijn naast de huidige maatregelen ook wordt gesproken om iets te vinden over de instructeurs en examinatoren.

Lid van het college van deskundigen bij het CBR

De KNMV is als expert op het gebied van tweewieleropleidingen gevraagd om zitting te nemen in het college van deskundigen bij het CBR. Deze groep komt op afroep bij elkaar en bestaat veelal uit mensen die uit de praktijk komen en de perfecte sparringpartners zijn om iets te vinden van vakinhoudelijke ideeën en mogelijke ontwikkelingen bij het CBR. Let op: het gaat hier dus over vaktechnische ontwikkelingen met betrekking tot het afnemen en ontwikkelingen rondom examens en niet over reserveringstermijnen of systemen.

Dossier geluidsoverlast

Laten we beginnen met aan te geven dat het dossier geluidsoverlast voor de KNMV als belangenbehartiger van motorrijders geen makkelijk dossier is. Het is immers vanuit ons DNA, onze bezieling of overtuiging dat we al heel snel het gevoel hebben om gelijk op de barricades te gaan staan als er iets negatiefs over motorrijders wordt gezegd en tegen ons gevoel indruist. Helaas moeten we daarentegen soms ook klagende buurt- en dijkbewoners gelijk geven omdat bepaalde motorrijders zich echt niet weten te gedragen. Regelmatig zijn wij als vertegenwoordiger van motorrijdend Nederland aanwezig op buurtavonden, gemeentelijke vergaderingen of andere bijeenkomsten waar emoties vaak hoog oplopen. De groep die overlast ervaart wordt dan ook steeds groter.

In de kranten, op TV maar vooral op sociale media, vinden veel motorrijders iets van dit geklaag. Meestal gaat het dan over die ‘azijnzeikerd’, ‘zeurpiet’, etc. Als KNMV hebben we de mening dat onze hobby niet de hobby van anderen hoeft te zijn. Kortom, laten we proberen om op een respectabele manier met elkaar in ons kleine land te verkeren. De ultieme gedachte is dat we wat meer begrip voor elkaar hebben. De klagers wat respect voor onze hobby en uitlaatklep, wij wat respect voor de buurtbewoners.

Om dit voor elkaar te krijgen, zijn wij als belangenbehartiger continue in gesprek met handhaving, het ministerie, lagere overheden en buurtbewoners. Ook spreken we motorrijders aan op wangedrag en hopen we dat te veel geluid – net als alcohol – en motorrijden anno 2021 not done is. Kortom: ‘Te Luid Geluid is uit’.

Regelmatig zien wij de slogan ‘loud pipes save lives’ voorbij komen. Uit onderzoek naar verkeersongevallen is al lang gebleken dat dit een hele ouderwetse gedachte is en veelal misbruikt wordt als excuus om te veel geluid te maken. Laten we eerlijk zijn, als jij je als motorrijder uit een risicovolle situatie moet redden door veel geluid te maken, dan heb je daarvoor toch iets in de gevaarherkenning gemist?

RDW-onderzoek naar de zichtbaarheid van motorrijders door ‘zelfrijdende’ auto’s

Het was al weer in oktober 2016 dat we samen met de MAG en FEMA onze zorg hebben uitgesproken richting de RDW betreft advanced driver-assistance systems (ook wel ADAS). Deze systemen zijn bedoeld om auto’s ‘autonoom’ te laten rijden maar werden destijds blijkbaar niet getest met motorrijders. Gevolg van dit onderzoek is dat motorrijders nu ook bij de EURO-NCAP keuringen worden meegenomen. Je ziet dan ook dat door een combinatie van elektronische systemen motorrijders nu wel in bijna alle gevallen worden opgemerkt.

Adviesraad WRM van het IBKI

De KNMV is naast de grote brancheverenigingen het CBR, politie, instructeursopleiders en defensie lid van de WRM-adviesraad van het IBKI. Deze groep specialisten is voor het IBKI en het ministerie een klankbord als het gaat om het afnemen en inrichten van de examens en bijscholingen voor rijinstructeurs.

Motorrijbewijs vanaf 16 jaar

De KNMV is voorstander om al vanaf je 16de op een A1-motorfiets (max. 125 cc) te mogen rijden. In onze beleving biedt deze verlaging in leeftijd van 18 naar 16 alleen maar voordelen. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) denkt hier anders over en is van mening dat een zestienjarige nog niet klaar is om op een motorfiets te stappen.

De KNMV kijkt hier anders naar en ziet voordelen in:

 • Betere en uitgebreidere rijopleiding dan voor de bromfiets (AM-rijbewijs)
  • Bestuurders die het B-rijbewijs halen krijgen automatisch ook het AM-rijbewijs en hebben helemaal geen opleiding gehad. Toch wordt deze groep veelal ingezet door bezorgrestaurants met alle risico’s die daarbij horen.
 • Oplossing voor problematiek bromfiets op de rijbaan (grote steden)
  • In een aantal grote steden mag de snorscooter niet meer op het fiets/bromfietspad en moet zich begeven tussen de auto’s. De maximale snelheid is echter wettelijk beperkt tot 25 km/u. Als we de visie van het overheidsprogramma ‘Duurzaam Veilig’ hiernaast leggen, is dit een vreemd besluit te noemen. Een motorfiets (A1) is in dit geval een gelijkwaardiger voertuig om zich tussen het verkeer op de rijbaan te begeven.
 • Oplossing voor opvoerproblematiek
  • Op de openbare weg zien we veel opgevoerde (snor)brommers. Redenen om zo’n voertuig op te voeren zijn divers maar komen vaak neer op één of meerdere van deze kernwaarden: haast, imago of een beter passende snelheid bij het overige verkeer. Opvoersets zijn gewoon in de winkel te koop of worden tegelijk bij de aankoop al door de koper of handelaar op verzoek gemonteerd.
 • Ontlasting van de binnensteden
  • Doordat je met een A1-motor of motorscooter maar een topsnelheid hebt van rond de 100 km/u, is het ook mogelijk de grotere ringwegen rondom de stad te berijden om van de ene kant van de stad naar de andere te reizen. Dat is een voordeel voor drukte en risico’s in het centrum, minder geluidsoverlast en dus beter voor het milieu.

Dit punt heeft de KNMV ook aangekaart in de eerdergenoemde evaluatie van de 3de rijbewijsrichtlijn.

ANWB Verkeersveiligheidsmanifest

De KNMV maakt sinds vier jaar deel uit van de nationale Verkeersveiligheidscoalitie. Het manifest “Maak van verkeersveiligheid een nationale prioriteit”, is in 2017 onverkort overgenomen in het vorige regeerakkoord. Daarmee is verkeersveiligheid de afgelopen jaren ook daadwerkelijk een prioriteit geworden van het kabinet. Dit betekent dat wij samen met de andere partners in de Verkeersveiligheidscoalitie doorgaan met het vertalen van de initiatieven naar de praktijk met als resultaat het verhogen van de verkeersveiligheid. Naar aanleiding van de verkiezingen in 2021 en de komst van een nieuw kabinet, is er vanuit de Verkeersveiligheidscoalitie een nieuwe oproep gedaan om ook de komende vier jaar met kracht door te pakken op het manifest uit 2017 en het daaruit voortgekomen Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Meer informatie over dit project vind je hier. Naast het manifest vindt er jaarlijks het ANWB Veiligheidsdiner plaats. Het verslag van de editie van 2017 is hieronder te downloaden.

Verslag Verkeersveiligheidsdiner 2017

Europese APK-plicht voor motoren

Recent is de discussie weer opgelaaid over een Europese APK-plicht voor motoren. De huidige EU-wetgeving biedt lidstaten de ruimte om zelf te bepalen of het een APK-plicht instelt, zolang lidstaten kunnen aantonen dat zij alternatieve maatregelen treffen ter bevordering van de verkeersveiligheid. De keuringsmethoden en de frequentie van keuringen kan dus door lidstaten zelf worden bepaald. Nederland maakt, net zoals Ierland en Finland, momenteel gebruik van deze uitzonderingspositie en hanteert geen APK-plicht voor motoren.

Het Europees Parlement roept in een recente resolutie op tot het wegnemen van deze uitzonderingsposities en een brede Europese APK-plicht voor motorfietsen. Volgens de Europarlementariërs draagt dit bij aan de verkeersveiligheid van motorrijders als kwetsbare verkeersdeelnemers. Voor lichtere motorklassen van minder dan 125cc en brommers adviseert het Europees Parlement om eerst onderzoek te doen naar de kosten en baten van een mogelijke APK-verplichting.

Laten we duidelijk zijn: de KNMV is tegen een Europese APK-plicht voor motoren. Hiermee delen we dezelfde visie als het Nederlandse kabinet. De KNMV is van mening dat lidstaten zelf, en niet de EU, hier het beleid op moeten bepalen. Volgens studies naar ongevallen waarbij motorvoertuigen zijn betrokken blijkt dat bij slecht 0,3% van de ongevallen een technisch mankement de aanleiding voor het ongeval vormt. Nog altijd is menselijk gedrag de hoofdoorzaak van verkeersongevallen. Het doel van een Europese APK-plicht – het verbeteren van de verkeersveiligheid – wordt dan ook beter bereikt door andere maatregelen, zoals meer onderzoek en financiering voor rijopleidingen.

De KNMV denkt graag mee over alternatieve veiligheidsmaatregelen om de verkeersveiligheid voor motorrijders te verbeteren. Echter, leidt een Europese APK-plicht tot onnodige kosten. De KNMV zet zich daarom in, samen met haar Europese partners, voor het behoud van de uitzonderingsposities en alternatieve maatregelen gericht op verkeersveiligheid.