Begrotingstekort dichten geen goede reden om verkeersboetes extra te verhogen


Tom van Appeldoorn - 23 november, 2023 FOTO - ftwitty

Maandag gaf de adviesafdeling van de Raad van State haar advies over het ontwerpbesluit om verkeersboetes naast de jaarlijkse indexering nog eens extra te verhogen. Dat met deze extra verhoging (bovenop de indexering) de begroting gedicht kan worden, is volgens het advies geen goede reden om het ontwerpbesluit door te voeren.

De jaarlijkse indexering zou de verkeersboetes al met 5,7 procent verhogen. Maar, om gaten in de begroting te dichten, stelde het demissionair kabinet voor om de verkeersboetes met een extra 4,3 procent te verhogen. Hierdoor zouden de verkeersboetes over de hele linie met een ronde 10 procent verhoogd worden. De Raad van State zet hier haar vraagtekens bij, lezen we op de website: “De boetes zijn namelijk bedoeld om de verkeersveiligheid te vergroten. De hoogte van de boete moet dus ook in verhouding staan tot de aard en ernst van de verkeersovertreding. Het verhogen van de boetes moet daar dan ook op gericht zijn. Doordat hiervan geen sprake is, is het de vraag of de boetes evenredig zijn.”

Het adviesorgaan stelt daarom dat er eerst onderzoek gedaan moet worden wat de effecten van een dergelijke verhoging zijn voordat een beslissing genomen kan worden. Mocht uit dit onderzoek blijken dat een verhoging niet noodzakelijk en proportioneel is, dan stelt het adviesorgaan dat moet worden afgezien van de extra verhoging bovenop de indexering.

Maatschappelijk draagvlak onder druk

Dit advies is zo streng omdat het Openbaar Ministerie vorig jaar haar zorgen heeft uitgesproken over de hoogte van verkeersboetes. De verhouding tussen de ernst van een overtreding en de hoogte van boetes is volgens het OM onder druk komen te staan. Er zou sprake zijn van scheefgroei tussen de lichtere ‘administratieve’ verkeersboetes (die vallen onder het bestuursrecht) en zwaardere ‘strafrechtelijke’ verkeersboetes. Hierdoor zijn – in sommige gevallen – lichte overtredingen duurder dan de zwaardere (strafrechtelijke) boetes. Het OM vreest dat er meer procedures worden gestart doordat het maatschappelijk draagvlak voor de hoogte van de verschillende verkeersboetes afneemt. Het adviesorgaan vraagt daarom ook dat in het ontwerpbesluit gemotiveerd wordt waarom de voorgestelde verhoging in zowel het bestuursrecht als het strafrecht in verhouding is. Wordt het ontwerpbesluit op basis van deze bezwaren niet aangepast, dan adviseert het adviesorgaan de Raad van State om het besluit niet te nemen.