Algemene ledenvergadering KNMV zaterdag 21 mei


KNMV - 02 mei, 2022

De eerstvolgende algemene ledenvergadering wordt gehouden op zaterdag 21 mei 2022 op het bondsbureau van de KNMV aan de Papendallaan 51 in Arnhem.

De vergadering begint om 10.00 uur. Ontvangst vanaf 9.30 uur.

Agenda

 • Opening
 • Vaststelling agenda
 • Goedkeuren verslag ALV december 2021
 • Vaststelling jaarverslag 2021
 • Vaststelling jaarrekening 2021
 • Herverkiezing in de raad van toezicht
  – Aftredend en herkiesbaar is Maxime Verhagen
 • Herverkiezing ledenraad
  – aftredend en herkiesbaar zijn Wim van der Meer, Karin Postuma, Ron Meinema en Rinze Kats
  – aftredend en niet herkiesbaar zijn Marcel de Goffau, Sjaak Tuls en Alex Peters
 • Update actuele thema’s 2022
 • Rondvraag en afsluiting

Mocht u als toehoorder deze vergadering willen bijwonen, dan verzoeken wij u vriendelijk om u uiterlijk woensdag 18 mei aan te melden  bij Sandra Wijkamp (s.wijkamp@knmv.nl).