Agenda vergadering Ledenraad 12 december 2020


Bas Vis - 27 november, 2020

Op zaterdag 12 december wordt de eerstvolgende vergadering van de Ledenraad gehouden. Dit gebeurt, vanwege de coronacrisis, online via Microsoft Teams.

De agenda voor de vergadering is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling aanwezige leden van de ledenraad
 3. Terugkoppeling verkiezingen en voorstellen gekozen kandidaten
 4. Vaststelling notulen ALV 7 december 2019
 5. Bekrachtiging goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2019
 6. Vaststelling Jaarplan 2021
 7. Vaststelling begroting 2021
 8. Vaststelling Algemeen Reglement
 9. Bekrachtiging benoeming Frank van der Linden in Raad van Toezicht
 10. Meerjarenvisie 2025
 11. Vaststellen ledenraadsvergaderingen 2021
 12. Rondvraag en Sluiting