Uitkomsten KNMV Expertgroep Motocross circuitnormering en keuringen


Bas Vis - 22 juli, 2019
Eind 2018 richtte de KNMV een Expertgroep op die onderzoek deed naar de mogelijkheden om beter en veiliger te preparen voor evenementen én om de huidige circuitnormen onder de loep te nemen. De Expertgroep heeft haar adviezen voorgedragen aan het KNMV-bestuur en zij stemt in met de voorgedragen wijzigingen. Deze zetten we hieronder verder uiteen.

KNMV Circuitnormen 2020

Op basis van de uitkomsten van de Expertgroep zijn de nieuwe KNMV Motocross Circuitnormen opgesteld en deze zullen per 1 januari 2020 actief zijn. Het bleek nodig de normen door te spitten en met name de opbouw en de omschrijvingen/definities te verduidelijken. Er zijn geen drastische wijzigingen doorgevoerd waardoor er voor organisatoren niet direct grote veranderingen hoeven te worden doorgevoerd aan het circuit. Alle circuits van KNMV aangesloten verenigingen hebben hun algehele goedkeuring t/m 2019 en zullen dus ook voor het nieuwe seizoen gekeurd moeten worden op basis van de nieuwe normen.

Wij adviseren iedere organisator de nieuwe Motocross Circuitnormen grondig door te nemen en te bepalen of hun circuit klaar is voor 2020. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Artikel 2.01: Belangrijkste (en verduidelijking van) definities
  • Artikel 2.03: Certificaten goedkeuring
  • Artikel 3.02: Specificatie eerste bocht
  • Artikel 3.05: Publieksafzetting en publiekzones
  • Artikel 3.09: Banden

Procedure circuitkeuringen

Na de nieuwe normen vast te hebben gesteld is er gesproken over de uitvoering van keuringen en hoe er gezorgd kan worden voor meer veiligheid bij het preparen van een circuit voor evenementen. In de oude situatie werd een circuit algeheel gekeurd voor vrije trainingen en diende deze voor iedere wedstrijd door de wedstrijdleider van het evenement gekeurd te worden. Deze werkwijze bracht verwarring maar gaf ook weinig inzicht bij de preparatie voor clubwedstrijden.

De Expertgroep stelt dat bij de algehele circuitkeuring door de KNMV ook de opstelling voor een evenement moet worden beoordeeld. Zo kan bij ieder circuit worden vastgesteld hoe deze niet alleen aangelegd maar ook geprepareerd wordt voor een evenement. Hierdoor kan een club het circuit voor een evenement volgens tekening prepareren en heeft de wedstrijdleider een meer controlerende rol.

Omdat het niet direct mogelijk zal zijn ieder circuit bij een evenement te keuren zal de circuittekening een voorname rol gaan spelen. Het is dus iedere club aan te raden om, mits hier nog niet in is voorzien, een persoon/instantie te vinden die het bestaande circuit tot in detail digitaal kan vastleggen. Op de circuittekening zullen namelijk alle voor een wedstrijd relevante zaken vermeld moeten staan. Al deze punten staan beschreven in artikel 2.2.01 van de circuitnormen.

Een circuit kan op verschillende niveaus (soort wedstrijd) worden gekeurd. Nadat een organisator heeft bepaald welke evenementen zij wensen te organiseren (Club/DMX, ONK/NK/CUP DMoMX.  Voor EK en WK gelden de FIM Circuitnormen) kan er een gedetailleerde tekening worden gemaakt. Wanneer deze klaar is kan er bij de KNMV een aanvraag voor keuring worden ingediend. Op basis van de tekening zal een KNMV Keurmeester het circuit keuren. Wanneer het circuit wordt goedgekeurd zal de circuittekening fungeren voor ieder evenement dat er wordt georganiseerd. Mocht een club wijzigingen doorvoeren zal er eerst een nieuwe tekening moeten worden gemaakt en keuring worden aangevraagd en uitgevoerd.

Wij verzoeken alle organisatoren hier zo spoedig mogelijk mee aan de slag te gaan. Wanneer de administratie gereed is en jullie van mening zijn dat het circuit aan de normen 2020 voldoet, vraag dan een keuring aan via sport@knmv.nl.

De KNMV wil alle Expertgroepleden hartelijk bedanken voor hun inzet en deskundigheid! Het samenbrengen van personen uit de sport, met ieder hun eigen inbreng en expertise, is een positieve en constructieve manier van werken gebleken. Het sterkt de KNMV in haar besluit om met Expertgroepen te gaan werken in plaats van commissies.
Het document met circuitnormen vind je hier.