Kandidaten Ledenraad gezocht


KNMV - 22 maart, 2017

Op dit moment zijn er vacatures voor de Ledenraad in de districten Midden en West. De Ledenraad (LR) is het ‘parlement’ van de KNMV: in de Ledenraadsvergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en vraagt toestemming voor het te voeren beleid op hoofdlijnen (waaronder de begroting). Lijkt het jou leuk om zitting te nemen in de Ledenraad?

Op dit moment zijn er vacatures voor de Ledenraad in de districten Oost (1), Midden (6), Zuid (2) en West (3) en clubvertegenwoordigers (2).

Wat doet de Ledenraad?

De Ledenraad heeft invloed op alles wat binnen motorrijden en motorsport speelt, via prioriteiten in de beleidsplannen en toekennen van financiële middelen daarvoor.

In de Ledenraadsvergadering:
Jaarlijks worden twee Ledenraadsvergaderingen gehouden, de voorjaarsvergadering vóór 30 juni en de najaarsvergadering vóór 30 december.

Informeel:
Door de brede samenstelling uit de verschillende aandachtsgebieden vangen de ledenraadsleden signalen op uit ‘het veld’ of uit de districten. Daarmee voeden zij het bestuur in de beleidsvorming, met gevraagd en ongevraagd advies.

Hoe werkt de Ledenraad?

Als LR lid sta je middenin de vereniging, samen met een groep gepassioneerde medeleden. Het LR-lidmaatschap is niet vrijblijvend: je vertegenwoordigt tenslotte een ‘achterban’ (die jou gekozen heeft) in een brede vereniging met een complexe organisatie. Dit betekent dat je tijd moet inruimen. Niet alleen voor de vergaderingen, maar ook om je ín te lezen’ en om contacten aan te gaan en te onderhouden.

De LR streeft ernaar om als college op te treden, maar dit laat de individuele verantwoordelijkheid van ieder LR lid onverlet. Bij formele stemmingen op de Ledenraadsvergadering is een meerderheid van stemmen van de aanwezige LR leden nodig.

Naast de twee Ledenraadsvergaderingen op Papendal, vergadert de LR ongeveer zes keer per jaar op het bondsbureau in Arnhem. Daarnaast kun je je laten gelden in een van de werkgroepen die ad-hoc worden geformeerd om knelpunten aan te pakken.

De Ledenraadsleden zijn onafhankelijk: zij fungeren zonder ‘last en ruggenspraak’.
Een lid van de Ledenraad wordt gekozen voor een periode van drie jaar en is daarna nog drie keer herkiesbaar.

Aanmelden

Heb je interesse om zitting te nemen in de ledenraad? Stuur dan voor 19 april het ingevulde aanmeldingsformulier naar: KNMV, Postbus 650, 6800 AR Arnhem of per mail naar s.wijkamp@knmv.nl.

Ben je niet verkiesbaar, maar wil je wel graag meebepalen wie er in de ledenraad komt? Vanaf 1 mei is het mogelijk om via ‘Mijn KNMV’ je stem uit te brengen. Het is ook mogelijk om per post te stemmen, op verzoek sturen wij een stembiljet toe.

De eerstvolgende Ledenraadsvergadering vindt plaats op 31 mei 2017 in Nationaal Sportcentrum Papendal.