Uitspraken Tuchtcommissie


KNMV - 11 januari, 2017

In de afgelopen periode zijn er door de Tuchtcommissie uitspraken gedaan naar aanleiding van de behandeling van een aantal zaken.

Zaak tuchtcommissie 2016 – 001

Naar aanleiding van een aangifte door de wedstijdleider wordt betrokkene verweten dat een met naam bekende persoon uit de kring van zijn directe supporters de wedstrijdleider fysiek heeft aangevallen, nadat betrokkene zijn diskwalificatie niet had geaccepteerd en bij de referee verhaal was gaan halen en met zijn motor alsnog op het wedstrijdterrein heeft gereden, dit tegen de opdracht van de wedstrijdleider en de organisatie in.

De Tuchtcommissie acht de overtreding van art. 60.6 onder 1 Motorsportreglement 2016 (het niet opvolgen van aanwijzingen door een official gegeven) en van art. 8, 1, 1.1 onder d Tuchtreglement 2015 (zich tegenover een ander lid of orgaan van de KNMV niet gedragen volgens de regels redelijkheid en billijkheid) bewezen. De Tuchtcommissie acht eveneens de overtreding van de artikelen 60.6 onder 4 Motorsportreglement 2016 en art. 21.2 onder h van het Baansportreglement 2016 (wat de verantwoordelijkheid beschrijft van een rijder voor het gedrag van zijn supporters) bewezen.

De Tuchtcommissie bevestigt de voorlopige straf van schorsing.

Daarnaast wordt de betrokkene alsnog gediskwalificeerd voor de hele wedstrijddag, hetgeen betekent dat eventuele punten, door betrokkene aldaar gewonnen, alsnog niet worden toegekend. Betrokkene wordt daarnaast voorwaardelijk geschorst voor een periode van één jaar, volgend op de datum van het onherroepelijk worden van deze uitspraak, dit om betrokkene met nadruk te wijzen op zijn verantwoordelijkheid voor zijn eigen gedrag en dat van zijn supporters in de komende periode. Het voorwaardelijke deel van de straf kan worden omgezet in een onvoorwaardelijke straf wanneer in die periode van één jaar de betrokkene of supporters van de betrokkene zich misdragen ten opzichte van officials van de KNMV.

Zaak tuchtcommissie 2016 – 002

Tijdens de Endurowedstrijd te Havelte is een tijdstraf van 5 minuten opgelegd vanwege te hard rijden tussen de witte en gele vlaggen bij een bevoorradingspost (art. 5.7 Enduro reglement 2016).

Alle partijen gehoord hebbende is de Tuchtcommissie van oordeel dat er geen reden is om aan het oordeel van de wedstrijdleider en de jury te twijfelen. De betreffende tijdstraf van 5 minuten blijft staan. 

Zaak tuchtcommissie 2016 – 003

FdB heeft verzet ingesteld tegen de einduitslag van de wedstrijd van 22 oktober 2016 in de KTM RC 390 cup. De tuchtcommissie acht zich bevoegd van deze zaak kennis te nemen en daarover te oordelen nu de organisatie van het evenement (KTM Sportmotorcycle Nederland BV) zich in haar eigen reglement heeft onderworpen aan de binnen de KNMV geldende reglementen.

Het verzet tegen de einduitslag is niet-ontvankelijk nu er geen sprake is van een officieel protest tegen die einduitslag meteen na de wedstrijd en van een juryzitting naar aanleiding daarvan zoals in art. 11 TR omschreven.

De aangifte op grond van art. 8 TR leidt tot het oordeel dat de uitslagen voor het kampioenschap in de “KTM RC 390 cup” van de wedstrijden in het seizoen 2016 (ook die na 29 juli) dienen te worden bepaald zonder dat aan de gastrijders/wildcardrijders punten worden toegekend. De einduitslag moet vervolgens opnieuw worden vastgesteld. Hierbij dienen de aanwijzingen vanuit het bondsbureau van de KNMV te worden opgevolgd.

NB: KTM heeft besloten de door haar gehanteerde uitslag te handhaven en aanvaardt de door de KNMV hieraan verbonden consequenties.

Zaak tuchtcommissie 2016 – 004

GvS heeft bezwaar ingediend bij de tuchtcommissie betreffende de puntentelling in de KTM RC 390 cup van het seizoen 2016. De tuchtcommissie acht zich bevoegd van deze zaak kennis te nemen en daarover te oordelen nu de organisatie van het evenement (KTM Sportmotorcycle Nederland BV) zich in haar eigen reglement heeft onderworpen aan de binnen de KNMV geldende reglementen.

De uitslagen voor het kampioenschap in de “KTM RC 390 cup” van de wedstrijden in het seizoen 2016 (ook die na 29 juli) dienen te worden bepaald zonder dat aan de gastrijders/wildcardrijders punten worden toegekend. De einduitslag moet vervolgens opnieuw worden vastgesteld. Hierbij dienen de aanwijzingen vanuit het bondsbureau van de KNMV te worden opgevolgd.

NB: KTM heeft besloten de door haar gehanteerde uitslag te handhaven en aanvaardt de door de KNMV hieraan verbonden consequenties.

Zaak tuchtcommissie 2016 – 005

Op zaterdag 29 oktober 2016 is na afloop van de wedstrijd de motor van TT door technische officials van de KNMV gecontroleerd en daarbij hebben de technische officials geconcludeerd dat de uitlaatdemper van TT tussentijds zonder officiële controle vervangen was. De officials constateerden dit doordat de merktekens die bij de oorspronkelijke controle van een vervangen demper tijdens de wedstrijd door de officials op de demper waren aangebracht (officiële sticker, blauwe verf in naad demper en blauwe aantekeningen aangebracht boven op de demper) bij eindcontrole ontbraken. Op grond van deze overtreding heeft de wedstrijdleiding TT gediskwalificeerd. TT heeft hiertegen protest aangetekend en dat protest is door op zaterdag 29 oktober 2016 door de jury afgewezen. Hiertegen is TT bij de Tuchtcommissie in verzet gekomen.

De Tuchtcommissie beslist dat de jurybeslissing van zaterdag, ter bevestiging van de diskwalificatie door de wedstrijdleiding van TT, een correcte beslissing is en dat het verzet van TT niet tot resultaat leidt. Artikel 2.3 KNMV Enduro reglement bestraft de vervanging van essentiële onderdelen met diskwalificatie. De demper behoort volgens dit artikel tot die onderdelen. De onderhavige wedstrijden in Harfsen op 28 en 29 oktober 2016 waren meerdaags. Bij meerdaagse wedstrijden is het aanbrengen van merktekenen verplicht. De conclusies van de technische officials dat de demper van de motor van TT die zij op zaterdag in het Parc Fermé gecontroleerd hebben, niet dezelfde demper was als die zij op vrijdag 28 oktober 2016 getest en goedgekeurd hebben, is op basis van de reglementen correct. De juryuitspraak ter bevestiging van de diskwalificatie door de wedstrijdleiding blijft derhalve gehandhaafd.

Zaak tuchtcommissie 2016 – 006

Op 5 november 2016 heeft TT een protest ingediend bij de wedstrijdleiding tegen mederijder PS omdat deze tijdens de wedstrijd op 5 november 2016 in Hellendoorn door het ontbreken van het kenteken en het ontbreken van correcte achterverlichting niet heeft voldaan aan de technische eisen van het Enduroreglement waarin gesteld wordt dat een deelnemende motor moet voldoen aan de eisen van de WVW en het RVV. Op het niet voldoen aan deze vereisten kan diskwalificatie worden uitgesproken.

De jury heeft het protest van TT niet ontvankelijk verklaard de grond van art. 33 van het Tuchtreglement KNMV waarin staat dat een protest slechts op één feit betrekking kan hebben en het onderhavige protest betrekking heeft op twee feiten namelijk ontbreken kentekenplaat en ontbreken achterverlichting. Tegen deze beslissing is TT in  verzet gekomen.

De Tuchtcommissie is van oordeel dat het verzet van TT, vormgegeven in zijn oorspronkelijke protest op de wedstrijddag, voor zover het betreft de wens tot diskwalificatie van PS, niet wordt toegewezen en dat PS de reglementen voor het voldoen van diens motor aan de eisen van de WVW en het RVV niet heeft overtreden. Daarnaast beslist de Tuchtcommissie dat TT het aan het verzet verbonden administratiebedrag van € 250, dat hij verschuldigd was voor het indienen van het verzet, terugkrijgt aangezien het verzet, daar waar het zich richt tegen de niet ontvankelijk verklaring door de jury, door de Tuchtcommissie is toegewezen.