ALV 21 maart 2016


KNMV - 29 februari, 2016

Op 21 maart 2016 wordt er een extra Algemene Ledenvergadering gehouden in het kader van het traject KNMV2020.
De vergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden op Nationaal Sportcentrum Papendal te Arnhem.

1. Opening en vaststellen agenda
2. Vaststellen aanwezige leden van de ledenraad
3. Goedkeuring notulen ALV 12 december 2015
4. Vaststellen visie KNMV 2020
5. Vaststellen voorlopige implementatiekalender
6. Vaststellen transitiebudget 2016
7. Bestuurssamenstelling
8. Tuchtreglement
9. Rondvraag en Sluiting