Oproep kandidaten Ledenraad


KNMV - 15 april, 2016

Naar aanleiding van onze publicatie van de vacatures binnen de Ledenraad heeft zich inmiddels een aantal kandidaten aangemeld.

Van de zittende Ledenraadsleden zijn aftredend en herkiesbaar:
Ron Brummelkamp, Ad Heijkants, Hans ter Horst en Willem Laros.

Aftredend en niet herkiesbaar is:
Rob Bakker

Namens de clubs zijn aftredend en herkiesbaar:
Erik van Duin, Rinze Kats, Albert Reinders en Alex Peters.

Dit betekent dat er zich nog kandidaten kunnen melden woonachtig in de districten Oost, Midden en Zuid en kandidaten die namens een club kandidaat worden gesteld.

Wat is de Ledenraad?

De Ledenraad (LR) is het ‘parlement’ van de KNMV: In de Ledenraadsvergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en vraagt toestemming voor het te voeren beleid op hoofdlijnen (waaronder de begroting). De LR heeft namens de leden het stemrecht, en is daarmee het hoogste orgaan van de vereniging. 
De LR bestaat uit maximaal 40 leden. Deze worden gekozen door de bij de districten ingedeelde verenigingsleden (30) en door de clubs (10). De LR-leden zijn onafhankelijk: zij fungeren zonder ‘last en ruggenspraak’. Een lid van de LR wordt gekozen voor een periode van drie jaar en is daarna nog drie keer herkiesbaar.

Wat  doet de Ledenraad?

De LR heeft invloed op alles wat binnen motorrijden en motorsport speelt, via prioriteiten in de beleidsplannen en toekennen van financiële middelen daarvoor.

In de Ledenraadsvergadering:
Jaarlijks worden twee Ledenraadsvergaderingen gehouden, de voorjaarsvergadering vóór 30 juni en de najaarsvergadering vóór 30 december.
Informeel:
Door de brede samenstelling uit de verschillende aandachtsgebieden vangen de Ledenraadsleden signalen op uit ‘het ‘veld’ of uit de districten. Daarmee voeden zij het bestuur in de beleidsvorming, met gevraagd en ongevraagd advies. Dat dit geen wassen neus is, mag blijken uit de lopende strategische heroriëntatie, die, via de werkgroep 2020, mede door de LR in gang is gezet.

Hoe werkt de Ledenraad?

Als LR-lid sta je middenin de vereniging, samen met een groep gepassioneerde mede leden. Het LR-lidmaatschap is niet vrijblijvend: Je vertegenwoordigt tenslotte een ‘achterban’ (die jou heeft gekozen), in een brede vereniging met een complexe organisatie. Dit betekent dat je tijd moet inruimen, niet alleen voor de vergaderingen, maar ook om je ‘in te lezen’ en om contacten aan te gaan en te onderhouden.
De LR streeft ernaar om als college op te treden, maar dit laat de individuele verantwoordelijkheid van ieder LR lid onverlet. Bij formele stemmingen op de Ledenraadsvergadering is een meerderheid van stemmen van de aanwezige LR-leden nodig.

Naast de twee Ledenraadsvergaderingen vergadert de LR een keer of zes per jaar op het Bondsbureau in Arnhem. Daarnaast kun je je laten gelden in een van de werkgroepen die ad-hoc worden geformeerd om knelpunten aan te pakken.

Heb je interesse om zitting te nemen in de ledenraad? Stuur dan voor 20 april 2016 het ingevulde aanmeldingsformulier naar: KNMV, Postbus 650, 6800 AR Arnhem of per mail naar s.wijkamp@knmv.nl.

Ben je niet verkiesbaar, maar wil je wel graag meebepalen wie er in de LR komt? Vanaf 2 mei is het mogelijk om via ‘MijnKNMV’ je stem uit te brengen. Het is ook mogelijk om per post te stemmen, op verzoek sturen wij een stembiljet toe.

De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering vindt plaats op 1 juni 2016 in Nationaal Sportcentrum Papendal.