Onderwerpen op de ALV


KNMV - 20 november, 2015

De Algemene Ledenvergadering van de KNMV wordt gehouden op zaterdag 12 december 2015 in Nationaal Sportcentrum Papendal aan de N224 te Arnhem.

De vergadering begint om 10.00 uur; vanaf 9.30 uur is er koffie op het koffieplein. Toegang hebben KNMV-leden op vertoon van een geldige lidmaatschapskaart. Stemrecht hebben alleen de leden van de Ledenraad.
 
Agenda
1.  Opening en mededelingen
2.  Vaststelling aanwezige leden van de Ledenraad
3.  Vaststelling notulen ALV 4 juni 2015
4.  Vaststelling Jaarplan 2016
–  Toelichting door de algemeen directeur
5.  Vaststelling begroting 2016
–  toelichting door de penningmeester
–  verslag bevindingen Financiële Commissie
6. Vaststellen ALV’s 2016 (21 maart, 1 juni en 10 december)
7. Herbenoemen Financiële Commissie, Stemcommissie, Tuchtcommissie en Commissie van Beroep
8. Uitslag verkiezingen en voorstellen nieuwe Ledenraadsleden
9. Tussenevaluatie Fresh Forward
10. Rondvraag en sluiting