Agenda ALV 4 juni 2014


KNMV - 12 mei, 2014

De Algemene Ledenvergadering van de KNMV wordt gehouden op woensdag 4 juni 2014 in Nationaal Sportcentrum Papendal aan de N224 te Arnhem.
De vergadering begint om 19.30 uur. Toegang hebben KNMV-leden op vertoon van een geldige lidmaatschapskaart. Stemrecht hebben alleen de leden van de Ledenraad.

Agenda:
1. Opening door de algemeen voorzitter Jan de Geus
2. Vaststelling aanwezige leden van de Ledenraad door Patrice Assendelft
3. Vaststelling notulen ALV 14 december 2013 door de voorzitter
4. Ingekomen stukken en mededelingen door Patrice Assendelft
5. Goedkeuring jaarverslag 2013
– het jaarverslag 2013 wordt toegelicht door Patrice Assendelft
– het financieel verslag 2013 wordt toegelicht door de penningmeester
– verslag van de bevindingen van de financiële commissie
6. Voorstellen nieuwe Ledenraadsleden en verslag van de stemcommissie
7. Benoemingen
– Hans Willems in stemcommissie
– bondsbestuur:  Frank van der Linden stelt zich kandidaat.
Jan Wilms stelt zich herkiesbaar.
8. Vooruitblik naar 2014 en daarna. Tussenbalans huidige meerjarenperiode.
9. Instelling tijdelijke werkgroep ter bepaling rolverdeling tussen Ledenraad en Bestuur
10. Toelichting sportactiviteiten door sporttechnisch manager Camiel van Berkesteijn
11. Rondvraag
12. Sluiting door de algemeen voorzitter