Algemene Leden Vergadering KNMV


KNMV - 05 juni, 2014

Tijdens de ALV die op 4 juni 2014 in het Nationaal Sportcentrum Papendal werd gehouden, kwamen veel actuele onderwerpen uit de motorwereld aan de orde en werden nieuwe bestuursvrijwilligers benoemd.

Inspelen op daling
In zijn openingswoord stond voorzitter Jan de Geus stil bij de harde realiteit van de motorsport, waarbij de dood van een jonge motocrosser (afgelopen weekend) en de successen van collega-sporters in 2014 hand in hand gingen. Verder refereerde de algemeen voorzitter aan de in 2013 ingezette daling van het aantal leden, licentiehouders en verkochte cursussen, waardoor sprake is van lagere inkomsten. Hierop is door de KNMV geanticipeerd met kostenverlaging en een aangepaste begroting. Verder sprak De Geus zijn bezorgdheid uit over de 1% clubs en over het plan om bij de motorbond de VOG (verklaring omtrent gedrag) te introduceren.

Directeur Patrice Assendelft kon bevestigen dat op het bondsbureau besparingen zijn doorgevoerd, wordt ingespeeld op de ‘nieuwe economie’ en nog meer naar de behoefte van de klanten wordt gekeken. Daarna was het woord aan penningmeester Hennie Bruinshorst die diverse vragen beantwoordde die door leden van Ledenraad vooraf waren ingediend.

Nieuwe gezichten
De Ledenraad mocht de volgende nieuwe gezichten welkom heten: Liedewei Ratgers en Patrick Lossez (Zuid), Rob van Pelt en Diederick van Haselen (Midden) en Patrick te Veldhuis (Oost). Hiermee zijn 34 van de in totaal 40 zetels van de Ledenraad bezet. Drie Ledenraadsleden hadden hun functie neergelegd, van wie Hans Willems is toegetreden tot de Stemcommissie. In het Bondsbestuur van de KNMV werd vicevoorzitter Jan Wilms herkozen en trad Frank van der Linden toe als lid.

Brainstormen en maatregelen
Aan de toekomst van de bond wordt hard gewerkt. Zo heeft het Bestuur een brainstormweekend gehouden en werd door de Ledenraad een vijftal kandidaten naar voren geschoven voor een tijdelijke werkgroep die samen met het Bestuur wordt gevormd. Dit ‘klankbord’ gaat zich buigen over de samenwerking tussen Ledenraad en Bondsbestuur en over het invullen van belangrijke posten op de begroting voor 2015.

Sporttechnisch manager Camiel van Berkesteijn schetste met een presentatie de actuele situatie met de problemen in de motorsportwereld. Hij liet weten dat de KNMV afscheid moet nemen van ad hoc beslissingen in november en dat zowel de kalenders als de sportplannen voor het seizoen 2015 eerder gepresenteerd zullen worden. Samenwerking met buitenlandse bonden is hierbij een van de hoofdthema’s.

Tenslotte gaf Jan Feskens een interessante update namens de werkgroep Risico van de Motorsport, die nogal wat feiten en cijfers naar boven heeft gehaald met betrekking tot verzekeringen. Zowel premies als uitkeringen, aansprakelijkheid en risicogroepen werden genoemd. Dit onderzoek krijgt een vervolg, waarna voorstellen volgen over mogelijke maatregelen die de KNMV kan nemen.

Goed gevoel
Ondanks de wat minder rooskleurige economische situatie in de motorwereld, werd de ALV in Papendal in een goede sfeer gehouden. De aanwezigen konden huiswaarts keren in de wetenschap dat in alle geledingen van de motorbond hard wordt gewerkt om tot constructieve oplossingen te komen, zodat de KNMV een passend antwoord heeft om motorrijden en motorsport mogelijk en betaalbaar te houden.