Veel belangstelling voor 2e ALV 2014


KNMV - 06 december, 2014

Presentaties, begrotingen en de Werkgroep 2020 kwamen aan de orde tijdens de tweede Algemene Ledenvergadering van de KNMV in 2014 die werd gehouden in Congrescentrum Papendal op 6 december.

De belangstelling voor de ALV was zo groot dat de zaal in Papendal maar net toereikend was om de 24 van de 34 Ledenraadsleden, het KNMV-bestuur en een stevige afvaardiging van het bondsbureau te herbergen.

  • Naast enkele ereleden waren ook diverse belangstellenden uit alle districten van de partij en zij werden welkom geheten door Jan de Geus die diverse onderwerpen de revue liet passeren. Zo refereerde de algemeen voorzitter aan de successen die afgelopen jaar werden geboekt op het gebied van sport, opleidingen en nieuwe leden; dat laatste middels een ‘callcenteractie’ vanuit het bondsbureau. Maar hij stond ook stil bij de problemen die organisatoren, rijders en teams in 2014 ondervonden om hun budgets rond te krijgen.
  • Gastspreker Herman Ram, directeur Dopingautoriteit, gaf een toelichting op het gebruik van doping in de sport, waarbij in de motorsport zeven gevallen in negen jaar werden geregistreerd. Na zijn verhaal werd de Anti Doping Code door de ALV voor de KNMV aangenomen.
  • Directeur Patrice Assendelft presenteerde in grote lijnen het Jaarplan 2015 en stond stil bij de veranderde maatschappelijke houding tegenover het verenigingsleven. Verder introduceerde hij de KNMV Business Club en werden de bezuinigingen op het bondskantoor aangestipt. Penningmeester Hennie Bruinshorst sloot daar naadloos op aan met een kort betoog over de het boekjaar 2014, dat met zwarte (positieve) cijfers werd afgesloten. Daarna werd de begroting 2015 vastgesteld.
  • Als voorzitter van de Financiële Commissie stelde Henk te Brake voor om in 2015 een betere communicatie en terugkoppeling met de Ledenraad te realiseren, zodat grote vraagstukken in een vroegtijdig stadium worden gesignaleerd.
  • De motorsport maakt op nationaal niveau stormachtige ontwikkelingen door en Camiel van Berkesteijn zette de voornaamste punten op een rijtje. De sporttechnisch manager toonde zich verheugd over de alliantie met de Belgische bond op het gebied van wegrace en supermoto. Ook voor de zijspancross is een samenwerking met de BMB gerealiseerd, terwijl voor de solo MX een promotor werd aangesteld.
    Applaus was er voor Rein Hof die als voorzitter van de Baansport Commissie bergen heeft verzet om deze tak van sport beter op de organisatorische rails te krijgen. Nieuw is de extra impuls die wordt gegeven aan talent in de enduro. Verder wordt in 2015 meer aandacht geschonken aan het opleiden van clubofficials.
  • Jan Feskens maakte namens de ‘Commissie Mulder’, die zich bezighoudt met de risico’s in de motorsport, een tussenbalans op. Zo waarschuwde Feskens voor verder stijgende premies en hogere eisen van verzekeraars. In de motocross moeten hogere eisen worden gesteld aan motocrossaccommodaties, -deelnemers en -vlaggenisten. Samenwerking met de MON moet bijdragen aan betere controle en voorwaarden.
  • Om de motorbond voor de verdere toekomst een stuk duidelijkheid te verschaffen wordt de ‘Werkgroep 2020’ ingesteld, die gaat definiëren welke producten en markten binnen de motorwereld door de KNMV bediend moeten worden. Deze werkgroep zal worden gevormd door Bestuursleden, Ledenraadsleden, officials en bondsbureaumedewerkers.