Algemene Ledenvergadering


KNMV - 23 november, 2013

De Algemene Ledenvergadering van de KNMV wordt gehouden op zaterdag 14 december 2013 in Nationaal Sportcentrum Papendal aan de N224 te Arnhem.

De vergadering begint om 10.00 uur, vanaf 9.30 uur is er koffie beschikbaar op het koffieplein. Toegang hebben KNMV-leden op vertoon van een geldige lidmaatschapskaart. Stemrecht hebben alleen de leden van de Ledenraad.

AGENDA
1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling aanwezige leden van de Ledenraad
3. Benoemingen nieuwe leden Ledenraad
4. Vaststelling notulen ALV 4 juni 2013
5. Vaststelling Jaarplan 2014
– Toelichting door de algemeen directeur
– Terugblik 2013
6. Vaststelling begroting 2014
– toelichting door de penningmeester
– verslag bevindingen Financiële Commissie
7. Instellen formeren werkgroep over de prijs van het risico van onze sport
8. Terugblik 1e jaar als portefeuillehouder districten door Harry van Haren
9. ALV’s in 2014
10. Vaststellen tuchtreglement 2014
11. Rondvraag en Sluiting
 
Vragen voor de rondvraag svp uiterlijk 3 dagen voorafgaande aan de ALV indienen bij het KNMV secretariaat.